Hatice Sultan’ın Düğün Töreni

Sultan IV. Mehmet'in kızı Hatice Sultan'ın düğünü dillere destan bir şekilde yapılmış ve Edirne bu düğün ile şenlenmiştir.

193
Görüntülenme

Sur-i Arus ( Evlenme Düğünü)

Sultan IV. Mehmet döneminde Edirne’de yapılan en ünlü düğün Hatice Sultan’ın düğünüdür. Damat Mustafa Paşa tarafından düğün öncesi yapılan hazırlık neticesinde hazırlanan nişan alayı, düğünün yapılacağı Saray-ı Hümayuna törenle gönderilmiştir.

Düğün için damat Mustafa Paşa tarafından gönderilen nişan malzemesi (Nişan esvabı) şunlardan ibaretti :

Elmas yüzük, mücevher taç, mücevher sorguç, mücevher istifan, mücevher pullu duvak, mücevher kemer kuşak, askılı zümrüt küpe, mücevher bilezik, mücevher ayna, mücevher taç kutusu, mücevher nalın (çift), mücevher topuk mesti, mücevher çizme (çift), ipek kaplı samur kürk, bir bohça ayakbezi tâbir olunan telli kumaş.

Hatice Sultan’ın hizmetlilerine ait olanlar: Kethüda kadına tafta samur kürk ve bir bohça, iki dadısına iki adet bohça, Hazinedar ustaya iki adet bohça, Kutucu ustaya bir adet bohça, Çamaşırcı ustaya bir adet bohça, Leğen ve İbrikçi ustaya bir adet bohça, Kahveci ustaya bir adet bohça, Kırk görevli cariyeye elbiselik kumaş, Başağalarına üç adet bohça, Başkapı oğlanlarına üç adet bohça.

Valide Sultan’a: Bir adet mücevher elmas kuşak, bir adet ipek kaplı samur kürk, on adet bohça.

Valide Sultan hizmetlilerine: Hazinedar ustaya iki adet bohça, Başağa’ya iki adet bohça, Üçüncü Ağa’ya bir adet bohça.

Haseki Sultan’a: Bir adet mücevher elmas kuşak, bir adet ipek kaplı samur kürk ve on adet bohça.

Haseki Sultan hizmetlilerine: Hazinedar ustaya iki adet bohça, İkinci Hazinedar ustaya bir adet bohça, Kutucu ustaya bir adet bohça, Kahveciye bir adet bohça, Çakşırcı usta’ya bir adet bohça, Başağa’ya üç adet bohça, ikinci Ağa’ya iki adet bohça, Üçüncü Ağa’ya bir adet bohça.

Şehzade Sultan Mustafa’ya: Bir adet mücevher sorguç, bir baş cins at. Dadısına bir adet bohça.

Şehzade Sultan Ahmed’e: Bir adet mücevher sorguç, dört adet bohça.

Hoca Vani Efendi’nin ehli kadına: Bir adet bohça, dadısına ve dâyesine birer adet bohça.

Ayşe Sultan’a: Bir adet mücevher çengel kuşak, dört adet bohça. Ebe kadına bir adet bohça, dadı ve dâye ustalara birer adet bohça,

Ayşe Sultan’ın valideleri kadına: Bir adet mücevher kuşak, dört adet bohça.

Muazzez Sultan’a: üç adet bohça.

Âşûb Kadına: üç adet bohça ve Başoda kadına üç adet bohça, İkinci odalık kadına üç adet bohça, Üçüncü odalık kadına üç adet bohça, Dördüncü odalık kadına üç adet bohça, Beşinci odalık kadına üç adet bohça, Hünkâr kethüdası kadına bir adet samur post ve iki adet bohça, Hünkâr hazinedarı ustaya üç adet bohça, İkinci hazinedar ustaya iki adet bohça, Câmeci ustaya iki adet bohça.

Düğünün Başlaması

İlkbahar ayının 29. günü cumartesiye rastlamaktadır. O gün sünnet düğününde bulunan kollar, hayal gösterenler ve kuklacılar Damad Paşa Sarayının geniş bahçesinde toplanarak sanatlarını göstermeye hazır oldular.

Düğünün Birinci Günü

Ziyafetlere Sadrazam Ahmet Paşa ile diğer Vezirler davet olunmuşlardı. Misafirler geldiklerinde, kendilerine önce kahve ve şerbetler ikram olundu, sonra gümüş sahanlarla donatılan sofralar geldi.

Kibarlara mahsus ziyafet sofralarının sayısı yirmi, umumî sofralarda kullanılan sahan sayısı 800, içilen şerbet 100 kg., kahve 30 kg. idi. Yemekten sonra kahve ve şerbetlerle cümle misafirler ağırlandılar.

Düğünün İkinci Günü

Ziyafete davet olunan Şeyhülislâm ve Sadreyn Efendilerle Müderrisler özel ilgi gördüler. Kurulan sofra sayısı 20, umumî sofralarda kullanılan sahan sayısı 900, şerbet 150 kg. kahve 30 kg. idi.

Düğünün Üçüncü Günü

Ziyafete büyük şeyhler, imamlar ve hatipler davetli idiler. Sofra sayısı 20, umumî sofralarda sahan sayısı 900 idi.

Düğünün Dördüncü Günü

Sipahi, Silâhdar ve Ocak Ağalarının katıldıkları bu ziyafette 25 sofra kurulmuş, tüm sofralarda 1200 sahan kullanılmış, 40 kg. kahve ve 200 kg. şerbet ikram olunmuştur.

Düğünün Beşinci Günü

Bu güne Yeniçeri Ağası ile Ocaklılar davetli idiler. Kurulan sofra sayısı 30, sahan sayısı 1500, ikram edilen şerbet 300 kg., kahve 40 kg. idi.

Bugün, daha önce Hatice Sultana gönderilmiş olan düğün eşyası Hasoda’ya nakledilerek gün görmüş ustalar tarafından düzenlendiğinden, eşyayı görmek üzere Veziriazam, Vezirler, Yeniçeri Ağası, Şeyhülislâm ve Sadreyn Efendiler saraya davet olundular. Hem çeyiz bohçasını gördüler; hem de beraberlerinde getirdikleri küçük hediyelerini sundular.

Düğünün Altıncı Günü

Ziyafete Dergâh-ı Âlî Kapıcıbaşıları, Müteferrikalar ve Çaşnigirler davetliydiler. Kurulan sofra sayası 20, sahan sayısı 800, şerbet 200 kg., kahve 30 kg. di.

Görülmek için serilen çeyiz bugün Sultanlar ve Sultan Hanımlar tarafından görüldü.

Aynı gün, Hatice Sultan’ın emrine verilen Ağalar ve Baltacılar kendilerine baş tâyin edilen Abdurrahman Ağa ile birlikte Damad Paşa sarayına giderek çeyiz ile birlikte gönderilemeyen bazı altın, gümüş ve bakır kapkacağı defterle teslim aldılar. Kendilerine birer elbiselik çuha ihsan olunan 40 görevli Baltacı da Damad Paşa sarayındaki yeni mekânlarına yerleştiler.

Damad Paşa tarafından Ağalara ve Baltacılara hediye edilen eşyanın listesi:

Başağa’ya: Bir adet mükemmel oda döşemesi, bir adet sofra takımı, iki adet büyük bakır sini, iki adet büyük ve küçük kahve ibriği, bir adet abdest ibriği, iki adet ibrikli leğen, bir adet ocak güğümü, yine bir adet güğüm, bir adet abdesthane ibriği, bir adet peşkir, iki deste kaşık, iki deste hoşaf kaşığı, bir adet köşeli sofra tepsisi ile bir adet hoşaf tası.

Başkapı Oğlanına: Bir adet oda döşemesi, bir adet sahanlı sofra, bir adet bakır sini, kahve ibriği, ibrikli leğen, güğüm, çeşme ibriği ve maşrapa. Yayla Başoğlanına: Oda döşemesi, sahanlı sofra, bakır sini, orta kahve ibriği, leğenli ibrik, güğüm, çeşme ibriği, maşrapa.

Görevliler: îki adet sahanlı sofra, iki adet büyük bakır sini, iki adet ibrikli leğen, iki adet hoşaf tası, iki adet peşkir, iki deste kaşık.

Baltacılar Kethüdasına: Oda döşemesi, bir adet sahanlı sofra, bir adet büyük bakır sini, bir adet abdest ibriği, bir adet leğenli ibrik, bir adet büyük kahve ibriği, çeşme ibriği, ocak güğümü, maşrapa, bir adet hoşaf tası, iki adet peşkir, bir adet kösele sofra, iki deste kaşık, iki deste hoşaf kaşığı. Baltacı görevlilerinin odasına kâfi miktarda sahan ve sofra, iki adet büyük bakır sini, dört adet maşrapa, iki adet büyük güğüm, iki adet ocak güğümü, iki adet hoşaf tası, beş adet çeşme ibriği, iki adet tire peşkir, bir adet büyük çamaşır leğeni, dört deste hoşaf kaşığı.

Düğünün Yedinci Günü

Düğünün yedinci günü cumaya rastlamaktadır. Bu günün ziyafetlerine Mirahurlarla Kapıcılar kethüdası ve Bostancıbaşı davetli idiler. 22 sofra kuruldu. Umumî sofralarda 500 sahan, 20 kg. kahve ve 50 kg. şerbet kullanıldı.

Düğünün Sekizinci Günü

Bugün Hatice Sultan’ın Vezir ve Musahib Mustafa Paşa ile nikâh törenlerinin yapılması ve Hatice Sultan’a ait cihazın Damad Paşa sarayına nakli ferman buyurulduğundan Sadrazam, Şeyhülislâm, Sadreyn Efendiler, Ocak halkı ve diğer saray erbabı alay ile saraya gelerek nişan gününde olduğu gibi çadırlara yerleştiler. Kendilerine kahve ve şerbetler ikram edildi. Bilâhare Sadrazam, Vezirler, Şeyhülislâm, Sadreyn Efendiler ve büyük Şeyh Vani Efendi nikâh odası ittihaz edilen salonu teşrif ettiler.

Daha önce Dâmad Paşa tarafından sağdıç tâyin olunan Defterdar Paşa ile Hatice Sultan’ın tâyin edildiği Dârüssaâde Ağası Yusuf Ağa’nın vekilliklerine Valide Sultan Ağası Süleyman Ağa, Başkapı oğlanı Süleyman Ağa ve Reis Efendi şahitlik ettiklerinden, şahitlikleri kabul olunarak nikâh Şeyhülislâm Ali Efendi tarafından aktedildi. Vani Efendi tarafından da duası yapıldı ve bu sevinçli haber Dârüssaâde Ağalığı kahvecibaşısı Ali Ağa tarafından Damad Paşa’ya müjdelenerek karşılığında hilt’at-i fâhire (Çok değerli kaftan) ve hediyelerle ödüllendirildi.

O gün bütün Vezirlere ve Devlet Erkânına kürk giydirilmesi kanun icabı olduğundan Sadrazam, Kaymakam Paşa ve Nişancı Abdi Paşa’ya samur kaplı hil’at-i fâhireler(kaftanlar, süslü elbseler), Şeyhülislâm ve Sadreyn Efendilere samur kaplı hil’atler (süslü elbise) giydirildikten sonra Vani Efendi’ye de çuha kaplı samur kürk verildi. Diğer davetlilerden Yeniçeri Ağasına, Kul kethüdasına, Mirahur Ağalarına, Bostancı ve kapıcıbaşılara, Mîr-i aleme ve Bölük Ağalarına hil’atler (süslü elbise) verildi.

O gün Padişah, Dârüssaâde Ağalarına mahsus Kasr-ı Âliye inerek hil’at takdimi merasimini oradan seyretti. Bu esnada Harem-i Hümâyûn’dan Hatice Sultan’a ait çeyiz çıkarılmıştı. Ayaklı sandıklar ve seraser döşemelikler katırlara yüklendi. Elde gidebilecek olanlar Eski saray baltacılarına verildi. Baltacılar Kethüdası murassa (cevahirle süslü) yüz yastığını taşıyarak alayın önüne düştü. Diğer mücevherler de Başeskilerine defterle teslim edildi. Vezirlere ve çadırlarda konuk edilenlere tekrar kahve ve şerbetler ikram edildikten ve Dârüssaâde Ağasına da samur kaplı hil’at-i fâhire verildikten sonra çeyiz alayının yürüyüşe geçmesine ferman olundu.

Alay Üçşerefeli Camii yanından, Kâğıtçılar, Çadırcılar ve Kitapçılar içinden, Kapanhanı önünden ve Sultanselim hamamı yolundan geçerek Damad Paşa’nın sarayına geldi.
Alayda mücevherat götürenlere hil’atler (süslü elbise), baltacılara da bir kese akçe verildi. Ağalara baş olan İkinci Kapıoğlanına samur kürk ve hediyeler, diğer oğlanlara da hil’at-i fâhire ve para keseleri verildi.

Bu iş bitince alayı götüren bütün Ağa ve baltacılar Saray-ı Hümâyûn’a döndüler. Yalnız birkaç Ağa ile haremden bazı kadınlar zifaf odasını döşemek ve getirilen çeyizi yerleştirmek üzere orada kaldılar.

Düğünün Dokuzuncu Günü

Bu günün ziyafetlerine Divan hocaları ile hulefâları davetli idiler. 30 sofra kurulmuş, umumî sofralarda bin sahan, 30 kg. kahve ve 200 kg. şerbet kullanılmıştır.

Düğünün Onuncu Günü.

Damad Paşa sarayı İç Ağalarına ve dışardan bazı konuklara verilen bu günün ziyafetlerinde 25 sofra kurulmuş, umumî sofralarda 850 sahan kullanılmış, kahve ve şerbetler ikram edilmiştir.

Düğünün On birinci Günü

Bu gün cümle Vezir kethüdaları ile kapı kethüdalarının ziyafet günüdür. 30 sofra tertip edilmiş, umumî sofralarda 1000 sahan, 300 kg. şerbet ve 45 kg. kahve kullanılmıştır.

Düğünün On ikinci Günü

Hatice Sultan için hazırlanan büyük nahıl (Balmumundan yapılan ağaç, yapraklı dal ve yemiş taklidi işlere denir ki, sathı altın ve gümüş yapraklarla süslenerek, eskiden gelin giderken önünde alayla götürülür ve gelin odalarına süs olarak konurdu) Sağdıç Paşa tarafından alayla meydan karşısındaki Kasr-ı Cedîd kenarına götürüldü. Bugün Defterdar Paşa’ya ve mensuplarına 25 sofralık bir ziyafet verildi. Genel sofralarda 900 sahan, 200 kg. şerbet ve 40 kg. kahve kullanıldı.

Düğünün On üçüncü Günü

Bu gün Hatice Sultan’a Kına Gecesi yapılacaktır. Bütün vezirler ve devlet erkânı alay ile gelerek Tunca kenarındaki Cirit Köşkünde toplandılar. Valide Sultan daha önce alayı seyretmek üzere Saraçhane Kasrına gitmişti. Gelin Sultanı götürecek gümüş araba ile yedek araba ve yedek atlar hazır durumda idiler.

Harem mensuplarını götürecek olan arabalar da hareket mahalline gelmişlerdi. Gelin Sultan, arabasına bindirildikten sonra alay hareket etti. Geleneğe uyularak vezirler ve devlet erkânı gelin arabasını takibe başladılar. Arkadan büyük nahıllar, iki kıt’a gümüş nahıl ve şeker bahçeleri, “Kuleso-fu su” tâbir olunan yüz görevli bevvâb (kapıcı) ve iki yüz görevli Eski saray baltacısı harekete geçirildi. Daha sonra rahleler üzerine konmuş mushafları (Kuran-ı Kerim) taşıyan baltacılar yürüdüler.

Topların geçişini mütaakip Dârüssaâde Ağası mükemmel bir alay gösterdi. Alay yürüyüş halinde iken Hatice Sultanın gümüş arabası yanında yer alan Haseki Sultan’ın İkinci Ağası ile Başkapı oğlanı ellerinde taşıdıkları keselerden seyirciler üzerine çil akçeler serptikçe, renk renk elbiseler giyinmiş olan halkın akçe kapmak için yerlere atılmaları görülecek manzaralardandı. Arkadan gelen beş baltacının her biri ellerinde ikişer kese yedek akçe taşımakta idi.

Hatice Sultan’ın arabası ile yedek arabanın ve 25 adet Harem-i Hümâyûn arabasının yanlarında üçer görevli haremağası ile ikişer görevli Eski-saray baltacısı yer almıştı.

Alay Saraçhane köprüsüne gelince orada seyire hazır bulunan Sultan Hanımlar arabalara bindiler, Sultanselim yolunu takip ederek Damad Paşa sarayına daha önce vasıl oldular. Damad Paşa sultanların gelişini saray kapısı önünde yer öperek karşıladı.

Düğün alayı Saraçhane’den Küçükpazar yolu ile Damad sarayına gelince Vezirler gelin Sultanın selâmına durdular. Kapı önünde bekleyen Damad Paşa da “Râm eyledim niyaz ile ol şikârımı, Şehbâz-ı dest-i himmetim aldım şikârımı” deyip Hatice Sultan’ı yanına alarak gelin odasına götürdü.

Kına gecesine Edirne’de mevcut Saraylılar, her birine ayrı baltacı gönderilmek suretiyle davet edildiler. Bu arada Defterdar Paşa’nın emriyle daha önce hazırlanmış olan şekerlerle fil, gergedan suretindeki diğer şeker işleri götürülüp Enderun’a teslim edildi. Ve o gün davetlilere otuz sofralık bir ziyafet çekildi.

Düğünün On dördüncü Günü

Düğünün ondördüncü ve Rebî’ülâhır ayının onbirinci perşembe günü zifaf gecesi idi. ikindiden sonra sarayın altın ve gümüş şamdanları ve dört kıt’a gümüş pullu fenerleri çıkarılıp, şamdanlar hareme, fenerler de Vezirlerin oturacağı meydana bakan kasra götürüldü. O gün bütün Vezirler ve Şeyhülislâm ziyafete davetli idiler.

Yatsı namazı kılındıktan sonra, başta Dârüssaâde Ağası olmak üzere cümle Vezirler Damad Paşa’yı alıp zifafhaneye götürdüler. Şeyh Vani Efendi’nin duasını mütaakip hazır bulunanlara yer gösterilerek kahve ve şerbetler ikram edildi. Bunu takiben Damad Paşa zifaf odasına, misafirler de gece yarısına kadar devam edecek eğlenceleri seyretmek üzere taşrada hazırlanan yerlerine gittiler.

O gün Vezirlere ve Enderun halkına verilen ziyafetler için 25 sofra kuruldu. Genel sofralarda 1000 sahan, 50 kg. kahve ve 200 kg. şerbet kullanıldı.

Düğünün On beşinci Günü

Bugün Paça Günü idi. Âdet olduğu üzere cümle Vezirlere, Şeyh’ül-islâm’a, Sadreyn Efendilere, Pâdişâh imamına ve şeyh Vani Efendi’ye zerduz (altın telle işlenmiş) bohçalar içerisinde çamaşırlar gönderildi. Ayrıca Valide ve Haseki Sultanlardan ve Pâdişah’ın üç hemşiresinden başka taşradan davet olunan saraylılara, Sultanlara ve Sultan Hanımlara da bohçalar hediye edildi.

O gün verilen ziyafetler için 25 sofra hazırlandı. 500 sahan, 25 kg. kahve ve 200 kg. şerbet kullanıldı.

Düğünün On altıncı Günü

Topçu ve Cebeci basılarla Tersane kethüdasının, tekmil Tersane görevlilerinin ve Mehter takımı mensuplarının davetli bulundukları bu günün ziyafetlerinde 30 sofra kuruldu. 1500 sahan, 50 kg. kahve ve 300 kg. şerbet kullanıldı.

Düğünün On yedinci Günü

Mazûl Beylerbeyiler, mazûl Sancak Beyleri, mazûl kadılar ve Edirne mahallelerinin imam ve müezzinleri ziyafete davet edildiler.

Düğünün On sekizinci Günü

Düğünün son günü olan bu gün Damad Paşa haremi, Saray-i Hümâyûn’a davet edilerek Damad Paşa’nın Ağalarına ve düğün hizmetinde bulunanlara hil’atler (süslü elbise) ve atiyyeler (bahşiş) verildi. Ayrıca Valide ve Haseki Sultanlar tarafından da düğün Hizmetlilerine Dârüssaâde Ağası elile hediyeler dağıtıldı.

Aynı gün Damad Paşa tarafından saray mensuplarına şu hediyeler gönderildi:

Valide Sultan’a: Bir adet vaşak kürk, yedi adet bohça, bir tellâk cariye ve bir çökürcü (büyük keman çalan) cariye.

Haseki Sultan’a: Bir adet vaşak kürk, yedi adet bohça, bir santurcu ve bir tellâk cariye.

Şehzade Sultan Mustafa’ya: Mükemmel bir at, bir adet samur kürk, dört adet bohça.

Şehzade Sultan Ahmed’e: Bir adet samur kürk, dört adet bohça. Afîfe Kadına: Bir adet samur kürk, bir adet tellâk cariye. Ayşe Sultan’a: Bir adet samur kaplı kürk, dört adet bohça.

Güherhan Sultan’a: Bir adet tafta kaplı samur kürk, dört adet bohça.

Bican Sultan’a: Bir adet samur kürk, üç adet bohça.

Başodacı Rukiye Kadın’a: Bir adet samur kürk ve üç adet bohça.

ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci odalık kadınlara: ikişer adet bohça.

Padişah kethüdası kadına: Bir adet samur kürk, şalvarlık dîbâ (ipek kumaş) ve iki kese akçe.

Kâniye Kadına: Bir adet tafta kaplı samur kürk, iki adet bohça.

Siyavuş kadına: İki adet bohça.

Dârüssaâde Ağasına: Bir adet samur kaplı kürk ve mükemmel at.

Hazinedar Ali Ağa’ya: Mükemmel bir at. Sultan Ağalarına altı adet koşu atı. Muhâsib Ağalara birer adet koşu atı.

Düğünün On dokuzuncu Günü

Bugün Demirtaş ovasında (Karaağaç’ta) tertiplenen atlı, yaya ve merkep koşularına Enderun halkı ile birlikte Pâdişâh da iştirak etti. Koşular çok eğlenceli oldu. Diğer günlerde olduğu gibi bu gün de mükemmel ziyafetler verildi.

Sünnet düğünü gibi Hatice Sultanın düğünü de onsekiz gün devam etti. Damad Paşa sarayının geniş bahçesinde her gün çeşitli eğlenceler tertiplenerek, sünnet düğünü sanatçıları burada da hünerlerini gösterdiler. Bu eğlencelere şehzade ve Musâhib Ağalarla Pâdişah’ın da katıldığı olurdu.

Selimiye minarelerinden saray meydanına gerilen tel üzerinde cambazların gösterdikleri hünerler seyircilerin yüreğini ağızlarına getirecek kadar heyecanlı idi. Bir defasında usta bir cambazın, arkasına on yaşlarında bir çocuğu bağlıyarak tel üzerinde yürümesi ve bu esnada telin kopması ile her ikisinin de yere düşmesi büyük söylentilere neden oldu. Ancak düşenlere fazla bir zarar gelmediğinden bu dedikodular da kapanıp gitti.

Düğünün neşeli geçmesini sağlayan sanatçılara Damad Paşa tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Pâdişâh tarafından Hatice Sultan’a verilen eşyalar listesi :

Sekiz adet altın sahan, dört adet altın tas (kapaklı), dört adet altın şişhane lengeri(tepsi), bir adet mücevher leğen ve ibrik, iki adet küçük altın sahan (ayaklı), iki adet altın matra, bir adet altın sabun tepsisi, bir adet altın maşrapa (küçük), bir adet altın tuzluk, bir adet altın hamam tası, bir adet altın şamdan (makası ile), iki adet altın tepsi (büyük), iki adet altın yemek iskemlesi, bir adet altın gülabdan ve buhurdan, elli adet altın fincan tabağı, iki adet altın tepsi (büyük), bir adet altın kahve ibriği, bir adet altın şeker kutusu (kaşıklı), bir adet altın kahve tepsisi (küçük), bir adet altın şamdan (büyük), onbeş adet gümüş sahan (kapaklı), üç adet gümüş leğen (büyük), yirmi adet gümüş sahan (kapaklı), iki adet gümüş sahan (küçük), dokuz adet gümüş şişhane lengeri, dört adet gümüş kaplı leğen, dört adet gümüş hamam tası, üç adet gümüş yoğurt tası (kapaklı), beş adet gümüş huni, üç adet gümüş şeker kutusu, üç adet gümüş kaplı kürek, sekiz adet gümüş tepsi (küçük), iki adet yoğurt tası, bir adet ateşlik, iki adet koşuş, sekiz adet emzikli kahve ibriği, iki adet güğüm, iki adet askı, bir adet maşrapa, bir adet tava, üç adet çamaşır leğeni, bir adet gümüş abdest leğeni, iki adet sini (büyük), bir adet hamam leğeni, otuz iki adet buhurdanlık, gülabdan. İki adet yemek iskemlesi (mutalla), iki adet gümüş buhurdan (şebekeli), bir adet kürek, bir adet gelberi, bir adet maşa, bir adet kürek (büyük), bir adet ocak tahtası, bir adet çiçek iskemlesi, bir adet hoşaf tası, on adet gümüş tepsi, bir adet leğen ve ibrik (ayaklı), iki adet berber leğeni, beş adet leğen ve ibrik, bir adet şişhane buhurdan, bir adet küçük güğüm, üç adet nalike, tekrar bir adet gümüş tepsi, tekrar iki adet kakmalı buhurdan, iki adet mercanlı buhurdan, bir adet ocak güğümü, on adet gümüş tepsi.

Fağfur (Çin Porseleni) Eşya

134 adet sade fincan, 18 adet taşlı fincan, 20 adet taşlı tabak, 8 adet fağfur sade tabak, 5 adet fağfur buhurdan, 1 adet fağfur taşlıca yek-merdi, 11 adet fağfur tabak, dört adet taşlıca buhurdan, 67 adet irili ufaklı sade yekmerdi, tekrar 25 adet sade tabak, 4 adet ibrikli fağfur leğen, 4 adet fağfur tuzluk.

Bakır Eşya

25 adet güğüm, 25 adet maşrapa, 20 adet sofra tası, 30 adet kevgir kepçe, 20 adet hamam tası, 30 adet kahve ibriği, 30 adet kahve tepsisi, 20 adet baklava tepsisi, 20 adet berber leğeni, bunlara ilâveten sayısı belli olmıyan kapaklı sahanlar. Küçük süzgü, büyük kazan, kapaklı tencere, çamaşır leğeni, yaldızlı buhurdan, gülâbdanlı buhurdan, yaldızlı leğen, kalaylı leğen ve ibrik, büyük ve küçük şamdanlar vardır.

Som Sırma İşlemeli Eşya

Şarabî atlas üstüne som sırma yastık 16 adet, tekrar şarabî atlas som yastık 6 adet, elvan atlas sofra 12 adet, elvan atlas sırma bohça 20 adet, şarabî atlas üstüne sırma makad 2 adet, tekrar şarabî atlas üstüne sırma makad 2 adet, çuha üstüne som sarı sırma kapı perdesi 2 adet, yine al levend yerine çuha üstüne beyaz som sırma 1 adet. Tekrar al levend yerine çuha üstüne sarı sırma perde 2 adet, beyaz sırma 1 adet, al çuha üstüne som beyaz sırma seccade 2 adet, tekrar al levend yerine çuha kapı perdesi 2 adet (sırmalı). Al levend yerine çuha nihalî (sarı ve beyaz sırma ile) bir adet, şarabî atlas üstüne som sırma işleme zar 3 adet, şarabî kadifeden som san sırma yastık 4 çift, beyaz atlastan makad 3 adet, kenarı al atlas som sarı sırma bir adet, kırmızı atlas etrafı beyaz ortası san som cibinlik.

Çeşitli Eşya

Seraser (boyuna telli kumaş) döşeme 10 çift, kırmızı kadife üstüne gümüşlü mum sofrası 10 adet, mutalla kilidler 40 adet, ayaklı sandık 20 çift, şarabî atlas üstünde gümüş yollu mum sofraları 10 adet, bakır fener 2 adet, gümüş fener 2 adet, seraser kaplı sandık 20 adet, anahtarlı gümüş kafes 5 adet, nakışlı minderler 62 adet, zerduz minderler 13 adet, kadife çiçekli minder 5 adet, zerduz yüz yastığı 33 adet, bez üzerine işleme yüz yastığı 104 adet, kadife üstüne som yastık 8 adet, seraser yastık 48 adet, hilâttan ağır nihalî bir adet, Bursa yastığı 39 çift.

Mücevherler

12 elmaslı düğme 1 adet kıymeti 1500, elmaslı istifan 1 adet k. 2500, 40 elmaslı bilezik 1 adet k. 4000, zümrüd küpe 3 çift k. 1400, 16 adet zümrüd kırıntısı k. 800,30 habbe zümrüd k. 1558, Lâal küpe bir çift k. 3200, zümrüd tanesi 1 adet k. goo, elmas kemer kuşak 1 adet k. 4500, tekrar elmas kemer kuşak 1 adet k. 4500, ortası yakut ön kuşak 1 adet k. 4600, tekrar elmas kuşak bir adet k. 4750, küpelik müdevver elmas tanesi 2 adet k. 2700, inci teşbih 1 adet k. 6000, zümrüd düğme bir çift k. 900, 9 dal elmas çaprast 1 adet k. 6000, zümrüt küpe 1 çift k. 3500, elmas bilezik 1 adet k. 4000, elmas dokuz ayak küpe 1 adet k. 4000, inci büyük teşbih 1 adet k. 2000, tekrar inci teşbih 1 adet k. 1500, sade lâaller 17 adet k. 300, inci üç ayak küpe bir çift k. 300, sade zümrüdler 10 adet k. 2200, sade elmas 2 adet k. 4000, tekrar sade elmas 1 adet k. 1800, tekrar sade elmas 1 adet k. 1400, yakut iğne 1 adet k. 1000, lâal küpe 1 çift k. 3900, tekrar inci teşbih 1 adet k. 1500, elmas büyük yüzük 1 adet k. 400, tekrar inci teşbih 1 adet k. 1600 akçedir.