II. Bayezid Köprüsü

II. Bayezid köprüsü her seferinde fotoğraf sevdalıları için Bayezid caminin Tunca üzerindeki yansımasını karelemek amacıyla bir durak olur.

251
Görüntülenme

Sultan Bayezid Köprüsü, yakın semtler halkının camiye gelmesini kolaylaştırmak ve bu suretle cemaat sayısını artırmak amacıyla H.983/M.1488 yılında Külliye ile birlikte Sultan II. Bayezid tarafından Mimar Hayrettin’e yaptırılmıştır.

II. Bayezid köprüsü, Edirne ile Bayezid Külliyesini bağlayan köprülerin ikincisidir. Yalnızgöz köprüsü ile birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar.

Külliyenin Arapça vakfiyesinde, Padişahın Tunca Nehri üzerinde bir köprü inşa ettirdiği kaydedilmektedir. Ayrıca, külliyenin yapımı sırasında mütevelli (vakıf sorumlusu, görevli) ile saray arasında geçen bir yazışmada köprü ayaklarının atılacağı nehir yatağındaki suların çekilmiş olduğu da bildirilmektedir.

Tarihi kaynaklarda köprü

Evliya Çelebi, köprü için “Caminin mihrabı önündeki irem bağı köşesinde “Yalnızgöz” diye adlandırılan bir köprü olup Tunca Suyu Üzerindedir” diyor ki, Çelebi burada, Beyazid Köprüsü ile Yalnızgöz Köprüsünü birbirine karıştırmış oluyor.

Abdurrahman Hibri’nin her iki köprü için verdiği bilgi de şöyledir;
“Biri dahi Sultan Bayezid Camii Şerifi yakınında bina ettiği köprüdür ki altı kemerdir”.

“Adı geçen Sultan Bayezid Han Köprüsü yakınında bir kemer dahi vardır ki, Yalnız Kemer derler. II. Selim asrında bina olmuştur”.

Her iki köprü arasında kalan arazi, su taşkınları sonunda geçilmez hale geldiğinden 1611’de (H. 1020) buradaki zemin yükseltilmiş ve suların akışını sağlamak için çok kemerli üçüncü bir geçit eklenmiştir. Bayezid Köprüsü’nün kitabesi yoktur. 1700’lü yıllarda köprünün orta kemerlerinden birkaçı yıkılmış ve tamir görmüştür.

Köprünün özellikleri

Köprünün boyu 78, eni 6 metredir. 5 sivri kemeri vardır. Kemer açıklıkları ortalama 3, orta ayakları ise 7 metre kadardır. Kesme taştan yapılmış olan köprü, 6 büyük kemerli olup, kemer formu sivridir. Yanlarda 2 tahliye gözü de bulunmaktadır. Korkulukları zarif, manzarası hoş, çevresi bahçelerle çevrilidir.