Pehlivan Rehberi

Güreş müsabakalarına katılacak pehlivanların, güreşler ile ilgili kanun ve yönetmelikleri bilmesi yararlarına olacaktır.

186
Görüntülenme

Yağlı güreş müsabakalarına katılacak güreşçilerin lisanslı olmaları zorunludur. Miniklerde doktor raporu ve veli onayı olması yeterlidir. Lisansalar her yıl vize edilir. Tedbirli olarak Ceza Kuruluna sevk edilenler, cezalı olup lisansı alıkonulanlar, ceza süresi sonuna kadar hiçbir yerde güreşemezler. 15 yaşında olan güreşçilerin nüfus cüzdanlarının resimli olması şarttır. 40 yaşını aşanlar güreşlere katılamazlar.

40 yaşını doldurmuş, güreşçilerde Tarihi Kırkpınar güreşlerinde son iki yılda yaptığı güreşlerdeki derece ve performansı bakılarak, bu güreşçiler Merkez Hakem Kurulu kararı ile mahalli, birinci sınıf, geleneksel veya Kırkpınar güreşlerinde güreştirilebilirler.

Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliği

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; minder güreşine kaynak teşkil eden ve geleneksel olarak yapılan, yağlı güreşimizin tarihi çizgi içerisinde ülke düzeyinde disiplin altına alarak kurallar doğrultusunda yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2: Bu yönetmelik; Güreş Federasyonunca ülke düzeyinde düzenlenecek tüm Yağlı güreş organizasyonlarındaki görev, yetki ve sorumlulukları, teknik oyun, müsabaka yolluk ve ödüllerle, bunlara ait usül ve esasları belirleyen hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3: Bu Yönetmelik; 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10.ncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4: Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon: Güreş Federasyonunu,

Hakem Kurulu: Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulunu,

Yürütme Kurulu: Yağlı güreş kurullarının en üst kurulunu,

Bilim ve Eğitim Kurulu: Yağlı güreş eğitim kurulunu,

Teknik Kurul: Yağlı güreş teknik kurulunu,

Sağlık Kurulu: Yağlı güreş sağlık kurulunu,

Federasyon Organizasyon Kurulu: Ulusal ve uluslararası yağlı güreş müsbakalarının yapılmasını sağlayan organizasyon kurulunu,

Bölge Organizasyon Kurulu: Yağlı güreşleri düzenleyen kuruluşlar tarafından oluşturulan kurulu,

Temsilci: Müsabakada Güreş Federasyonunu temsil eden kişiyi,

Gençlik ve Spor İl Başkanı: Valiyi,

Gençlik ve Spor İlçe Başkanı: Kaymakamı,

Ağa: Düzenlenecek organizasyonun manevi hamiliğini üstlenen kişiyi,

Cazgır: Pehlivanları boylarına göre maniler söyleyerek seyirciye takdim eden kişiyi,

Mahalli Organizasyonlar: Kuruluşlarca aralıklı olarak yapılan organizasyonları,

Birinci Sınıf Organizasyonlar: Aralıksız olarak üç yıl yapılan organizasyonları,

Geleneksel Organizasyonlar: Aralıksız beş yıl yapılan ve gelenekselliğe terfİ eden organizasyonları, ifade eder.

İkinci Bölüm

Yetki Belgesi

Yağlı Güreşleri Düzenleyen Yetki Belgesi, Bildirimi ve Taahhütname

Madde 5: Güreş Federasyonundan her Yağlı güreş organizasyonları için Yetki Belgesi almak şartı ile Kamu Kuruluşları, Belediyeler, Sosyal Amaçlı Dernekler, Sendikalar, Kuruluş yıl dönümü kutlamaları, Festivaller düzenleyen tertip komiteleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yağlı güreş müsabakası düzenleyebilir. Siyasi parti ve yan organları Yağlı güreş müsabakası düzenleyemezler.

a) Gençlik ve Spor İl Müdürleri kanalı ile Güreş Federasyonuna müracaatta bulunarak Yetki Belgesi talep eden birden çok tüzel kişinin organizasyon yapmaya talip olması halinde bunlardan birini tercih ve tespite Federasyon yetkilidir.

1) Güreş Federasyonu, geleneksel yağlı güreş organizasyonlarının tarihlerini belirlemek için her yıl Aralık ayında toplanır ve Ocak ayı içerisinde ilgili organizasyon kurulunca Federasyondan yetki belgeleri alınır.

2) Tarihi Kırkpınar, birinci sınıf ve mahalli güreşler için müracaatlar, müsabaka tarihinden en az 30 gün önce gençlik ve Spor il veya ilçe müdürlüklerine yapılır. İl müdürlükleri görüşlerini de eklemek suretiyle bu müracaatları, organizasyonun yapılacağı tarihten en az 15 gün önce gerekli evrak ile birlikte Federasyona teslim etmek zorundadır. Aksi halde organizasyon yapılamaz.

3) Tarihi Kırkpınar güreşleri süresi içinde, Türkiye’de hiçbir yağlı güreş organizasyonuna yetki belgesi verilmez.

4) Köy düğünleri için düzenlenecek güreş müsabakalarında, bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl Başkanlığı’ndan izin alınması yeterlidir. Bu düğünlerde ağalık seçimi ve bilet satışı yapılamaz. Görevli hakemler; il hakem komitesi, yoksa il güreş temsilcisi tarafından görevlendirilir ve Federasyona bilgi verilir.

5) Aynı ilde birden fazla geleneksel organizasyona aynı tarihte izin verilmez. Birinci sınıf ve mahalli organizasyonlara yetki belgesi vermeye Federasyon yetkilidir.

b) Yetki belgesi müracaatı yapılırken yağlı güreş organizasyonlarında pehlivanlar için
konulan para ödülleri toplamı esas alınmak sureti ile bu toplamın %10’u Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Makamının uygun göreceği banka hesabına yatırılır. Yatırılan paranın banka makbuzunun yetki belgesi talep yazısı ekinde ibraz edilmesi zorunludur. Ancak; yatırılan miktar pehlivanların ödüllerinden kesilmez. Güreş Federasyonu Yönetim Kurulunca her yıl mahalli, birinci sınıf, geleneksel güreşlerinin ödülleri İl Müdürlüklerine bildirilir. Tarihi Kırkpınar güreşlerinin ödüllerinin toplamının % 10’u Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği hesaba yatırılır.

Yetki belgesi talebinde bulunanlar aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.

1) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü izin belgesi ( 3 Adet)

2) Taahhütname ( 3 Adet)

3) Ödül Çizelgesi ( 3 Adet)

4) Banka Makbuzu (3 Adet)

Organizasyon Çeşitleri

Madde 6 : Yağlı güreşleri müsabaka çeşitleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Mahalli organizasyonlar, yıl içerisinde yapılan organizasyonlardır.

b) Birinci sınıf organizasyonlar, en az 3 yıl aralıksız düzenlenen organizasyonlardır. Süresi tamamlanmadan geleneksel ve birinci sınıf statüsüne alınacak organizasyonlar Federasyon Merkez Hakem Komitesi kararı ile olur. Yağlı güreş için yeterli teknik imkanların mevcut olması hali dikkate alınır.

c) Geleneksel organizasyonlar, en az 5 yıl aralıksız düzenlenen organizasyonlardır.

d) Tarihi Kırkpınar Güreşleri, Edirne Sarayiçi’nde her yıl yapılan güreşlerdir.

Üçüncü Bölüm

Görev ve Yetkileri

Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 7: Güreş Federasyonu Yönetim Kurulunun Yağlı güreş ile ilgili görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Gerekli hallerde Yağlı güreş Yönetmeliğinde değişiklik teklifi hazırlamak,

b) Yağlı güreşlerin organizasyona müracaatlarını incelemek, değerlendirmek uygun bulunursa yetki belgesi vermek, gerekli hallerde kriterler tespit etmek,

c) Yağlı güreş organizasyonlarına temsilci göndererek, Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını takip ettirmek, organizasyon kuruluna yardımcı olmasını sağlamak ve sonuç raporu tutturmak,

d) Ceza Kuruluna sevk edilen pehlivanlar ve hakemlerle ilgili ceza işlemlerini takip etmek,

e) Hakem Komitesinin teklifini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

f) Cazgırların; anonslarının ve tavırlarının genel ahlâka uygun ve sportmenliğe yakışır bir şekilde olmasını teşvik ve kontrol etmek.

Federasyon Yönetim Kurulu, bu Yönetmelikle ilgili görev ve yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Genel Müdür tarafından onaylanmış Yürütme Kuruluna devredebilir.

Hakem Gözlemcisinin Görevler ve Yetkileri

Madde 8: Hakem Gözlemcisi Federasyon tarafından görevlendirilir. Görev ve yetkileri ise aşağıda belirtilmiştir:

a) Meydan ve Kule hakemleri hakkında rapor tutmak,

b) Görevli hakemlerin yönetmeliğe göre kılık ve kıyafetlerini denetlemek,

c) Müsakada tutulan raporlarının Federasyona ulaşmasını sağlamak,

Temsilcinin Görev ve Yetkileri

a) Organizasyonun amacına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Müsabakanın Yönetmeliğe uygunluğunu sağlamak, organizasyona yardımcı olmak,

c) Müsabakanın devamı sırasında meydana gelecek noksanlık ve aksaklıkları rapor ederek Federasyona sunmak,

d) Organizasyon kurulu ve müsabakada görevlendirilmiş bulunan hakem ve diğer görevliler ile gerekli toplantıları yapmak, müsabakaların en iyi şekilde gerçekleşmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

e) Federasyon temsilcisi ağalık artırımı parasını teslim alarak Güreş Federasyonuna teslim eder.

Yağlı Organizasyonları Ağalık Seçimi ve Görevleri

Madde 9: Ağa seçimi ve ihale bedelleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Ağalık geleneği bulunan mahallerde düzenlenecek organizasyonların maddi destekçiliğini ve manevi hamiliğini üstlenmek üzere ağa seçimi geleneği sürdürülür. Ağa seçimi, baş güreşlerinin finalinden önce bir yıl sonrasının organizasyonu için açık artırma yolu ile organizasyonu düzenleyen kuruluşlarca yapılır. Ağa organizasyon kurulunun tabii üyesidir.

b) Mahalli ve birinci sınıf ve geleneksel güreşlerde ağalık artırımlarının %5’i, Kırkpınar güreşlerinde ise %10’u seçilen ağa tarafından en geç iki ay içerisinde Genel Müdürlük Makamının uygun göreceği hesaba yatırılır. Yukarıdaki şartlar yerine getirilmediğinde ağalık sıfatı iptal edilir.

c) Ağalık artırımı parasını vermeyen organizasyonlara bir daha organizasyon müsaade verilmesi ancak; Ağalık artırımı parası o yıl yapılacak güreş organizasyonundan önce yatırması halinde müsaade verilir.

d) Ağalık parasını yatırmayan organizasyon sahiplerine yetki belgesi verilmez.

e) Federasyon temsilcisi ağalık artırımı parasını teslim alarak Güreş Federasyonuna teslim eder.

Cazgırın Görevleri ve Kıyafeti

Madde 10: Cazgır, pehlivanları boylarına göre maniler söyleyerek seyirciye takdim eden kişidir. Cazgır hiçbir zaman haysiyet kırıcı ve şeref zedeleyici mahiyette maniler söyleyemez. Er meydanında siyasi partilerin reklam yapmasına imkan vermez. Yağlı güreş seyretmeye gelen siyasi kişileri parti adı kullanmadan unvanları ile anons eder.

Yağlı güreş meydanında eşlemeden sonra pehlivanlara ve seyircilere kule başhakeminin direktiflerine uyarak gerekli duyuruları yapar. Resim satıp para-parsa toplayamaz. Bu kurallara uymayanlar Ceza Kuruluna sevk edilir ve cezası bitinceye kadar görev verilmez. Federasyonun belirleyeceği folklor kıyafetini giyer. Yürütme kurulunun talimatları doğrultusunda anonslarını yapar. Cazgır Federasyondan kimlik kartı almak zorundadır. Kimlik kartı olmayanlara görev verilmez.

Davulcu ve Zurnacı Kıyafeti

Madde 11: Geleneksel, Birinci Sınıf ve Mahalli güreşlerde yörenin geleneksel folklorik kıyafeti esastır. Bu kıyafetlerin cazgır kıyafetlerinden ayrı görünümde olmasına dikkat edilir.

Organizasyon Kurulu

Madde 12: Yağlı güreş düzenlenmesi için Federasyondan Yetki Belgesi almış olan, mahalli mülki amire bildirimde bulunan tüzel kişilerce en az 5 kişiden Yağlı Güreş Organizasyon Kurulunu oluştururlar. Yağlı güreş organizasyon kurulunun başkanı bu kurulun içinden seçilir. Bu kurulun oluşturulması köy düğünleri dışında zorunludur.

Bu organizasyonlarda mülki idare amirinin denetiminde davet protokolü esasları uygulanır.

Kurullar ve Görevleri

Madde 13Yağlı güreş faaliyetinde Yürütme, Bilim ve Eğitim, Teknik, Sağlık ve Organizasyon kurulları bulunur. Her kurul, Federasyon Başkanı tarafından atanacak en az 5 kişiden oluşur ve kendi aralarından bir başkan seçerler.
Kurulların görevleri şunlardır;

a) Yürütme Kurulu; Federasyon Yönetim Kurulu adına yağlı güreşlerle ilgili kararlar alan ve icra eden en yetkili organdır. Yürütme Kurulu, bu Yönetmelikte belirtilen bütün kurulların koordinasyonunu sağlar, denetler, gerekli tedbirleri alır ve talimatları verir, düzenlemeler yapar. Ayrıca yurt dışında yapılan organizasyonlara gönderilecek sporcu, idareci ve diğer görevlileri belirler.

b) Bilim ve Eğitim Kurulu; yağlı güreş ile ilgili her türlü eğitim ihtiyaçlarını tespit eder, bilimsel ve eğitsel yayın ve filmlerin hazırlanması ve temin edilmesini sağlar.

c) Teknik Kurul; yağlı güreşlerle ilgili istişarelerde bulunur, teknik konulardaki ihtilaflar ile ilgili görüş belirtir.

d) Sağlık Kurulu; sporcuların sportif sakatlıklarında sporcuya yardımcı olur, tedavilerine destek sağlar. Sporcuların beslenmeleri ile ilgili çalışmalar yapar. Sporcuların kullanabileceği ilaçları belirler. Doping ile ilgili çalışmalar yaparak dopingli ilaçlar hakkında sporcuları bilgilendirir.

e) Organizasyon Kurulu; güreş meydanının, yağlı güreşlerin yapılması için gerekli olan bu Yönetmelikte belirlenmiş araç ve gereçlerle noksansız düzenlenmesini sağlamak, organizasyonda görev yapacak basın mensuplarına, seyircilerin görüşünü ve organizasyonun selametini zedelemeden rahat görev yapmalarını sağlayacak tedbirleri alır, basın mensuplarının özel kıyafet ve işaret taşımalarını temin eder, fotoğraf çeken basın mensuplarının çayıra girmelerini önler, yağlı güreş organizasyonlarına yardımcı olur, yerel organizasyon kurullarını denetler, yetki belgesi taleplerini değerlendirir ve yurt dışında yapılacak organizasyonla ilgili çalışmalar yapar.

f) Federasyon Organizasyon Kurulu; Ulusal ve uluslararası müsabakaların tarihini belirler, müsabakaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar, organizasyon kurullarına yardımcı olur,

Dördüncü Bölüm

Güreş Meydanı

Güreş Meydanı ve Düzenlenmesi

Madde 14: Güreş meydanının Gençlik ve Spor İl ve İlçe Başkanlığının ve Güreş Federasyonu Temsilcisinin gözetim ve denetiminde Organizasyon Kurulu tarafından aşağıda belirtilen kural ve şartlara uyularak hazırlanması zorunludur.

a) Güreş meydanı; zemini çayır-çim, seyir yeri dışından en az 30 m. X 30 m. ölçüsünde olur ve etrafı ip veya dikensiz telle çevrilir.

b) Güreş meydanında sağlık ekibi, ambulans veya bu görev için özel bir araç bulundurulur.

c) Yağlı güreşler için su 1,5 asitli yeteri kadar zeytinyağı bulundurulur.

d) Pehlivanlar için güvenliği sağlanmış, etrafı kapalı soyunma yeri ayrılır.

e) Güreş meydanı yanında veya yakınında yıkanma yeri sağlanır. Gerekirse hamamdan yer ayrılır.

f) Özellikle zeytinyağı güreşçiler için gözlerini silmek için küçük steril bez parçaları veya kağıt havlu bulundurulur, bezciler görevlendirilir.

g) Meydan hakemlerinin dinlenmeleri, davul ve zurnacıların çalışabilmeleri için yer ayrılır.

h) Müsabaka sırasını bekleyen pehlivanlar için yer ayrılır.

i) Kule hakemleri için güreş meydanının tümünü görebilecekleri, meydanın bir kenarının ortasından yüksek bir yer ayrılır ve yanlarında görevli olmayan hiçbir kimse oturamaz. Kule en az 2 metre yüksekliğinde olur. Müsabakada kayıt görevlileri ve cazgır bulunur. Ses düzeni temin edilir.

j) Basın için yer ayrılır.

Yağlı güreş müsabakalarının kayıt ve takip cetvelleri Federasyondan temin edilir ve katılanların isimleri ve neticeleri bu cetvellere işlenerek Federasyona gönderilir.

Meydan Komiseri

Madde 15: Yeteri kadar meydan komiseri mahalli güreşlerde organizasyon kurulu tarafından, geleneksel ve birinci sınıf organizasyonlarda ise Federasyon temsilcisi kule başhakemi, organizasyon kurul başkanı tarafından müştereken atanır. Meydan komiseri görevlilerin basının tespit edilen yerlerde bulunmalarını, seyircilerin meydana girmemelerini, organizasyonun disiplin ve düzenini, ödül töreni hizmetlerini, organizasyon görevlileri ve güvenlik kuvvetleriyle işbirliği yaparak sağlar. Kule başhakeminin direktiflerine göre hareket eder. Hakemlerle aynı ücreti alır.

Beşinci Bölüm

Lisans ve Kayıt İşlemleri

Yağlı Güreşlerde Lisans Zorunluluğu ve Katılım

Madde 16: Yağlı güreş müsabakalarına katılacak güreşçilerin lisanslı olmaları zorunludur. Miniklerde doktor raporu ve veli muvafakatı olması yeterlidir. Lisansalar her yıl vize edilir. Tedbirli olarak Ceza Kuruluna sevk edilenler, cezalı olup lisansı alıkonulanlar, ceza süresi sonuna kadar hiçbir yerde güreşemezler. 15 yaşında olan güreşçilerin nüfus cüzdanlarının resimli olması şarttır.

Güreşçilerin Kayıt İşlemleri, Sağlık Muayeneleri ve Boy Ayrımı

Madde 17: Güreşçi lisans işlemleri, boy ayrımları ve sağlık muayeneleri aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Yağlı güreş müsabakalarına girecek güreşçiler organizasyon kurulu kayıt bürosuna lisanslarını vererek kayıtlarını yaptırırlar. Güreşçilerin boyları organizasyonda görevli kule başhakemliği tarafından ayrılır. Kayıt, boy ayrımı tespiti ve sağlık kontrolü müsabakalardan 2 saat öncesine kadar tamamlanır.

b) Doktor tarafından güreşmesine mani derecede cilt hastalığı ve bedensel arızası tespit edilenler müsabakalara katılamazlar.

c) Boy ayrımı yapan hakemler tarafından güreşemeyeceğine karar verilenler güreştirilemezler. Hakemler bu takdir hakkını kullanırken uzun süre müsabakalarda başarısız olmak, aşırı derecede yağlanmış, hantal görünümlü ve uzun tırnaklı olmak gibi kriterleri esas alırlar.

d) Mahalli, birinci sınıf, geleneksel ve Tarihi Kırkpınar güreşlerinde bir güreşçinin güreşebilmesi için, 40 yaşını geçmemiş olması gerekir. 40 yaşını doldurmuş, güreşçilerde Tarihi Kırkpınar güreşlerinde son iki yılda yaptığı güreşlerdeki derece ve performansı bakılarak, bu güreşçiler Merkez Hakem Kurulu kararı ile mahalli, birinci sınıf, geleneksel veya Kırkpınar güreşlerinde güreştirilebilirler.

Altıncı Bölüm

Boylarla İlgi Hükümler

Yağlı Güreşçiler İçin Boy ve Kategorileri

Madde 18: Yağlı güreş organizasyonlarında geleneksel, birinci sınıf güreşler ve mahalli güreşler olmak üzere iki tür uygulanması yapılır:
a) Federasyon her yıl Ocak ayında ilan edeceği geleneksel organizasyonlarda boylar aşağıdaki gibi düzenlenir:

1- Minik Bir Boy,
2- Minik İki Boy,
3- Teşvik,
4- Tozkoparan,
5- Deste Küçük Boy,
6- Deste Orta Boy,
7- Deste Büyük Boy,
8- Küçük Orta Küçük Boy,
9- Küçük Orta Büyük Boy,
10-Büyük Orta,
11-Başaltı,
12-Baş

b) Mahalli organizasyonlarda boylar aşağıdaki şekilde düzenlenir.

1- Minik Boyu,
2- Teşvik,
3- Tozkoparan,
4- Deste Boyu,
5- Küçük Orta Boyu,
6- Büyük Orta Boyu,
7- Başaltı Boyu,
8- Baş Boyu,

Küçük orta ve deste boyunda pehlivan çokluğu olduğu takdirde hakem kurulu ve organizasyon kurulu takdiri ve kararı ile bu boylar ikiye ayrılır. Deste Küçük ve Deste Büyük Orta Küçük ve Küçük Orta Büyük Boy

Boy ve Yaş Tespiti

Madde 19: Yağlı güreş müsabakalarına katılan güreşçilerin boy ve yaş tespitlerine de aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Minikkilo ve görünümüne göre ikiye ayrılır:
1- Minik (8-10 yaş arası)
2- Minik (10-12 yaş arası)

b) Teşvik
Yaş 12-14

c) Tozkoparan
Yaş 14-16

d) Deste Küçük Boy
1- Yaş 16-18 arası
2- Güreş mazisi 2 yıla kadar
3- Azami 70 kg

e) Deste Orta Boy
1- Yaş 18-19 arası
2- Azami 80 kg

f) Deste Büyük Boy
1- 19-21 Yaşı bitirmiş olanlar
2- Azami 90 kg

g) Küçük Orta Küçük Boy

h) Küçük Orta Büyük Boy

i) Büyük Orta Boyu

j) Başaltı Boyu

k) Baş Boyu

l) Yaşı 21’i geçmiş tecrübeli güreşçiler kiloları 65 altında ise; hakem komitesinin kararı ile sadece deste büyük boyda güreştirilebilirler.

Tarihi Kırkpınar güreşlerinde baş altında birinci olanlar başa çıkar. Diğer boyların birinci ve ikincileri Tarihi Kırkpınar güreşlerinde bir üst boyda güreşir.
Büyükler güreşinde 96 kg. ve 120 kg’larda serbest ve greko-romen stilinde Avrupa şampiyonalarında birinci olanlar, Dünya şampiyonalarında ve Olimpiyatlarda ise ilk üç dereceye girenler ve Gençler serbest stilde Dünya ve Avrupa şampiyonasında 120 kg da birinci olanlar ile Federasyon Teknik Kurulunca milli takıma girebileceği belirtilen sporcular Federasyondan izin almak kaydıyla başa güreşirler.

Yedinci Bölüm

Müsabaka Kura-Eşleme Usul ve Esasları

Madde 20: Kura ve eşleme aşağıda belirtilen şekillerde yapılır:

a) Kura çekiminde numaraların içi görünmeyen torbadan çekilerek belirlenmesi mecburidir.

b) Bütün boylarda ilk turda kura çekilir. Tarihi Kırkpınar iki veya üç günlük güreşlerde baş, başaltı ve büyük ortada her turda kura çekilir. Geleneksel, birinci sınıf ve mahalli güreşlerde; başaltı ve daha alt boylarda kuraları birinci turda ilk kura numaraları ile eşleme yapılır. (Yağlı Güreş Yürütme Kurulu veya Merkez Hakem Kurulunun belirleyeceği güreşlerde ilk 16’ya kalan güreşlerde her tur için kura çekilir.)

Tarihi Kırkpınar güreşleri iki ve üç günlük süreli güreşler hariç diğer geleneksel, birinci sınıf ve mahalli güreşlerde güreş süreleri (sporcu sayısı, hava şartları ve benzeri durumlarda); Federasyon temsilcisi, kule baş hakemi ve meydan baş hakemlerinin kararı ile tespit edilir.

Şöyle ki; 4-8-16-32-64 ve 128 gibi sayılara getirilirler. (Boylarda 27 kişi varsa, bu boyda 22 kişi güreşir, 5 kişi tur atlar, ikinci tura 16 kişi ile başlanır. Yarı final ve final müsabakalarının çekişmeli geçmesi için; yarı final müsabakalarında bölgeler göz önünde bulundurularak karşılıklı kura çekilir. Kura çekiminde, numaratör ve teknolojinin yeniliklerinden faydalanılır.
Tarihi Kırkpınar güreşlerinde; başaltında 1 ve 2 nci olanlar ile büyük orta ve diğer boylarda 1, 2 ve 3 üncü olanlar bir üst boyda güreşirler.
Bir üst boya çıkamayan güreşçiler; Yağlı Güreş Yürütme Kurulu veya Merkez Hakem Kurulunun kararı ile yıl boyunca sergiledikleri performanslarına bakılarak bir üst boya çıkarılır. (Başaltı güreşlerde Merkez Hakem Kurulunun kararı uygulanmaz.)

Tarihi Kırkpınar, geleneksel, birinci sınıf ve mahalli yağlı pehlivan güreşlerinde dereceye giren sporcular diskalifiye veya doping sebebiyle derece ve sıralamasının iptali halinde alttaki sıralamada bulunan güreşçiler yukarıya doğru Yağlı Güreş Yürütme Kurulu kararı ile kaydırılmak suretiyle sıralama yeniden düzenlenir.
Tarihi Kırkpınar, geleneksel ve büyük organizasyonlarda güreşecek güreşçiler, hangi boyda güreşmişse, aynı boyda güreşebilirler. Organizasyona katılan güreşçi sayısı, aynı tarihte birden fazla organizasyon yapılması ve/veya benzeri sebepler yüzünden güreşçilerin hangi boyda güreşeceği Yağlı Güreş Yürütme Kurulu veya Merkez Hakem Kurulu tarafından değiştirilebilir.

c) Bütün boylarda ihtar, müsabaka sonuna kadar geçerlidir. Normal sürede sonuçlanmayan müsabakalarda puanlamaya gidilir. Puanlamada da beraberlik bozulmamışsa altın puan uygulamasına geçilir.

Minik ve teşvik boylarında müsabaka süresi; 10 dakika, puanlama süresi 4 dakika, 1 dakika altın puan, tozkoparanda müsabaka süresi; 15 dakika, puanlama süresi 4 dakika, 2 dakika altın puan, deste ve küçük orta boylarında müsabaka süresi; 25 dakika, puanlama süresi 5 dakika, 2 dakika altın puan, büyük orta ve başaltı boylarında müsabaka süresi; 30 dakika, puanlama süresi 6 dakika, 4 dakika altın puan, baş güreşleri müsabaka süresi; 40 dakika, puanlama süresi 7 dakika, 5 dakika altın puan uygulaması yapılır. Uzatma güreşinde güreşçilerin birisi mavi, diğeri kırmızı paça bağı bağlar.”

Tarihi Kırkpınar ile 2 veya 3 günlük güreşlerde (bir günlük güreşler hariç); boylarında ilk turda güreşçi sayısına göre 4 ve 4 lerin katlarına getirilir. Güreşçiler (A) ve (B) grubu olarak baş, başaltı ve büyük orta’da bir önceki yılın Tarihi Kırkpınar güreşlerinde ilk 16 güreşçi (A) grubunu oluşturur. Bir üst boya terfi edenlerin veya katılamayanların yerine güreşecek pehlivanların boy ayrımını hakemler tespit eder. Bunların dışındaki güreşçiler (B) grubudur. İlk turda (A) grubu sayısına denkleştirmek için (B) grubu pehlivanlar kendi aralarında bir tur müsabaka yaparlar.

Tarihi Kırkpınar ile 2 veya 3 günlük güreşlerde seri başı uygulama ve tespit etme kuralları şunlardır;

1) Altın Kemer alan güreşçiler,

2) Tarihi Kırkpınar baş güreşlerinde son üç yılda birinci olan pehlivanlar,

3) 1 yıl önceki Tarihi Kırkpınarda yarı final yapan pehlivanlar.

Seri Başı Uygulaması; Tarihi Kırkpınar 2 ve 3 günlük güreşlerde son 8 kişiye kadar tek numaraların olduğu torbadan kura çekilir. Kura çekimi seri başı güreşçilerden başlar. Seri başı güreşçilerin kura çekiminden sonra tek ve çift numaralarının olduğu torbalar birleştirilir, kura çekimi tek torbadan devam eder.”

d) Hakem Komitesi uygun görürse Tarihi Kırkpınar ve geleneksel güreşlerde yarı finalde karşılıklı kura çekme yetkisine sahiptir.

e) Tarihi Kırkpınar geleneksel, birinci sınıf ve mahalli yağlı pehlivan güreşlerinde yarı finalde rakiplerine yenilen her iki güreşçi, o boyda 3 üncü ilan edilir. Klasman sıralamasında buna uygun olarak 4 üncülük derecesi belirtilmez. Sıralama 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci şekilde yapılır.”

g) Puanlama güreşinde en fazla puan alan ve 3 ihtar verdiren güreşçi galip ilan edilir.

h) Müsabakada puanlama süresince ve uzatma altın puanda eşitlik bozulmamış ise hakemler tarafından ataklar yazılacak ve anons edilerek son dakika içindeki ataklara bakılarak atak olan güreşçi galip ilan edilir. Bu durumda da netice alınmamışsa hakemler karar vermekte tereddüt ediyorsa iki kule hakemi, bir meydan hakemi güreşi ayırmak için son uzatmaya, puanlama ve güreşin normal süresine bakarak galip olan güreşçiyi ilan ederler.”

ı) Puanlama güreşinde en fazla puan alan ve 3 ihtar verdiren güreşçi galip ilan edilir.

i) Normal süre içerisinde pasif ve faullü güreş sebebiyle 3 ihtar alan güreşçi mağlup ilan edilir.

j) Daha önce alınan ihtarlar puanlama güreşinde geçerlidir.

k)Her iki güreşçi pasif veya faullü güreşmekten 3 ihtar alarak diskalifiye edilirse müsabaka esnasında zor görmeden pes ederse sportmenliğe yakışmayan hareketler yaparsa sporcu ceza kuruluna sevk edilir.

l)Birinci turdan sonra herhangi bir sebepten dolayı boylardaki güreşçi sayısı tek numaraya düşerse birinci kura çekiminde hangi numaraya eş ise o numara tur atlamış olur.

m) Her tur kura çekilen boylarda ise son numara tek kalacağı için tur atlar.

Yağlı Güreşin Günlük Programı

Madde 21: Güreş sayısına göre bir günde sonuçlanacak güreşlere saat 10:00’da başlanır. 2 ve 3 gün yapılacak güreşlere ilk gün saat 14:00’de başlanır. İkinci ve üçüncü gün güreşlerin başlangıç saatleri kula hakem heyeti tarafından ilan edilir. 2 ve 3 gün yapılan güreşlerde son müsabakalar hava kararmadan kesin olarak sonuçlandırılmak üzere gerekli tedbirler alınır ve güreşlerin zamanında bitirilmesi sağlanır. Özel durumlarda müsabaka saati kule başhakemliği ile organizasyon kurulu başkanlığının ilan ettiği saatte başlar.

Güreşlerin Başlaması ve Peşrev

Madde 22: Güreşler, eşleme tamamlandıktan sonra varsa minik ve teşvik güreşleri, yoksa boy güreşçilerin güreşi ile başlar. Cazgırların davetine uymayan ve meydana gelmeyen güreşçi güreş dışı addolunur. Güreş meydanına çıkan güreşçinin kısbetini giymiş ve paçalarını bağlamış olması gerekir. Yağlanan güreşçi tek sıralı safta saha kenarına yakın olarak dizilir. Rakipleri ile el ele tutuşurlar güreş duasını dinlerler ve peşreve başlarlar.

Peşrev, yağlı güreşlerin folklorik ve geleneksel özelliklerinden biri, önemli ve vazgeçilmez bir uygulamasıdır. Adabına ve geleneksel kurallarına uyarak 5 dakika süreyle yapılır. Organizasyon Komitesi isterse en iyi peşrev yapan güreşçiye ödül verebilir.

Güreş Müsabakası ve İzin Süresi

Madde 23: Yağlı güreş müsabakalarında eşleme, takdim duası ve peşrevden sonra güreşçilerin güreş esnasında uymaları gereken, yağlama, su içme ve benzeri ihtiyaçları için izin süresi ile güreş sürelerine dair kurallar aşağıda belirtilmiştir.

a) Kura çekildikten sonra eş değiştirilmez. Eş değiştiren güreşçi mağlup ilan edilerek Ceza Kuruluna sevk edilir.

b) Güreş esnasında rakibi izin vermedikçe ve meydan hakeminin izin olmadan su, yağ ve bez mahalline gidilemez. İzin süresi bir dakikayı geçemez. Puan güreşi öncesinde de bu süre bir dakikadır.

c) Yağlama, su içme, göz silme ve paça bağlama gibi hareketleri oyalama ve dinlenme kastıyla yapan güreşçi birinci kez ikaz edilir. Tekrarında ihtar verilir, ısrarı halinde ihraç edilir.

Puanlı Yağlı Güreş Kuralları

Madde 24: Puanlı güreşlerde aşağıdaki kurallar uygulanır.Puanlı güreşlerde puanlı güreş müsabakası hakemin düdüğü ile başlar. Bir puan kazandıran oyunların tarifi aşağıda belirtilmiştir:

a) Güreş kuralları içerisinde herhangi bir oyunla rakibini bastırıp arkasına geçerek iki el, bir diz veya iki diz bir elin yere değmesiyle 1 puan verilir.

b) Güreş esnasında herhangi bir oyunla rakibine karşı koymadan seyirciler içerisine kaçan güreşçiye 1 ihtar rakibine de 1 puan verilir.

c) Hakemlerin ikazına rağmen faullü güreşen güreşçiye ihtar, rakibine puan verilir.

d) Rakibini bastırıp tekrar tehlikeli pozisyona getiren güreşçiye ilaveten 1 puan verilir.

Yasak Oyunlar ve Hareketler

Madde 25: Yasak oyunlar ve hareketler şunlardır:

a) Rakibine çift sarma ve kurt kapanına almak, hakemin uyarısına rağmen ısrarla devam etmek

b) Oturak kündesinde bel kemiği üzerine dirsek ile devamlı tazyik yapmak,

c) El ve ayak bileklerini bükmek,

d) El ve ayak mafsallarını bükmek,

e) Baldır patlatan oyununu uygulamak,

f) Kemane çekmek,

g) Havaya kaldırarak yenik düşürdüğü rakibini yavaşça yere bırakmayıp, kasten kafası üzerine yere vurmak. Bu durumda yasak hareket yenişten sonra olduğu için sonuç ilan edilir. Gereğinde bu davranışlardan ötürü yenen güreşçi müsabaka dışı bırakılır. Bu durum finalde olursa yasak hareketi yapan galibiyeti elinden alınır.

h) Rakibin gözüne, kulağına, burnuna ve ağzına parmak sokmak,

ı) Rakibine kafa vurmak, açık el ense çekmek, tokat ve yumruk vurmak, tekme atmak,

i) Rakibi paçayı bıraktığı halde boyunduruğu devam ettirmek. (Meydan hakeminin ikazına rağmen tutuşunu devam ettiren güreşçiye diskalifiye kararı verebilir. Ancak tek kolla beraber alınan boyunduruk yasak oyun ve hareket değildir.)

j) Çemberleme (zelveli) boyunduruk oyununu uygulamak,

k) Rakibinin kısbetini ayak ve elle çıkarmaya çalışmak,

l) Kıspet kasnağına ayakla bastırarak rakibin karnına tazyik yapmak,

m) Kazık oyununda yeni oyun almadan iki dakikadan fazla beklemek. Bu durumda hakem ayağa kaldırır.

n) Meydan hakeminin dur veya bırak ikazını ısrarla dinlememek, hakemle münakaşa etmek, el ve kol hareketleriyle ikazda bulunmak.

o) Rakibini kasten seyirci, yağ kazanı veya meydanda güreşmekte olan güreşçiler üzerine sürerek açık düşürmeye çalışmak,

ö) Müsabaka anında ve sonunda seyirciye karşı sporculuğa yakışmayan hareketlerde bulunmak,

p) Hakem kararına uymamak, moral verici nara dışında rakibi ile konuşmak, rakibe, hakemlere ve yöneticilere küfür etmek,

r) Ciddi güreş yapmamak, rakibinden hiç zorluk görmeden pes etmek, hakemin ikazına rağmen oyalama güreşine devam etmek, müsabakanın devamına engel olmak veya kura gereği olarak eşleştirildiği eşi ile hiç güreş yapmadan sahayı terk etmek. (Ayrıca paça kazıktan rakibini üzerine çekmek künde ve sarmadan kılçık oyunu ile yenilmek veya herhangi bir oyunla zorluk çekmeden yenilmek gibi şüpheli yenilmelerde Federasyon Temsilcisi, meydan hakemi ve kule hakemi, hakem gözlemcisinin istişaresi neticesinde güreşte şike yaptıkları tespit edilen güreşçiler güreşlerden men edilerek Ceza Kuruluna sek edilirler. Bu güreşçilere kazanılmış ödülleri varsa ödül veya organizasyon kurulunun ilan ettiği yolluk ödenmez.)

s) Meydan içinde ve seyirci yanında güreş kıyafeti dışında kilot ve şortla dolaşmak ve açıkta kısbet değiştirmek,

ş) Hakeme ve rakibine küfür etmek, kasten rakibine vurmak, tekme atmak, rakibine ve hakeme tükürmek, ahlaka aykırı harekette bulunmak.(Hakemin ikazına rağmen yasak oyuna devam sporcu diskalifiye ile cezalandırılır)

t) Sporcular soyunma yerlerinde giyerler, spor ahlak ve adabına uygun hareket etmeyenler Genel Müdürlük Ceza Kuruluna sevk edilir.

Federasyonca organize edilen müsabakalara davet edilen lisanslı yağlı güreşçiler katılmak zorunda olup, yönetimce mazereti kabul edilmeyen sporcular Ceza Kuruluna sevk edilecektir.

Federasyondan izin almadan yurtdışına müsabakaya giden hakem ve sporcular Ceza Kuruluna sevk edilir.

Yukarıda sayılan yasak oyunları uygulayan veya yasak hareketleri yapan güreşçi ikaz edilir. Tekerrürü halinde güreşçilere cezai işlem uygulanmak üzere Federasyona rapor edilir.

Yağlı Güreşlerde Yenik Düşürme

Madde 26: Yenik düşme veya açık düşme, göbeğin gökyüzünü görmesiyle olur. Rakibinin omuzlarının yere değmesi, tuş hali şart değildir. Açık veya yenik düşme halleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Oturmuş vaziyette ayaklar açık ve iki elle geriye payanda yaparak 90 derece dirsekleri arkaya doğru kırması,

b) Oturmuş vaziyette önce bir elle payanda yapıp kendi ekseninde dönerek ikinci elini diğer yönden payanda yapması,

c) İki dirseğin yere değmesi,

d) Bir dirsek yere değmişken, diğer elin yere payanda yapması,

e) Yerde ve ayakta güreşirken rakibin oyunu ile sırtın yere değmesi,

f) Rakibini kaldırarak el ve ayağını, dizden yukarı yerden keserek üç adım yürüyerek veya kendi mihverinde bir daire çizmesi,

g) Ayağını rakibinin önüne atmak suretiyle gerdanlama yaparak yenmesi,

h) Paça bağının kopması, çözülmesi, kısbetin parçalanmasından bir kısmının kopması ve dize kadar yırtılması yeniklik sayılmaz. Bu durumda meydan hakemi güreşi durdurur ve pehlivanın kısbet değiştirmesine izin verir. Bu süre 10 dakikayı geçmez. Eğer kısbet edep yerlerinin görülmesi şeklinde yırtılmışsa yenik sayılır.

i) Güreş esnasında her iki güreşçi yenik düşerse son olarak oyun yapan güreşçi galip sayılır

j) Güreş esnasında her iki güreşçi de yenik düşerse son olarak oyun yapan güreşçi galip sayılır. İhtarlar ve itirazlar halinde meydan başhakemi, kule hakemleriyle birlikte karar verir.

Çeşitli Hükümler

Saha İçi Güreşçi, Görevli Kıyafetleri ve Kullanılan Malzemeler

Madde 27: Yağlı güreşçi kıyafeti kısbettir. Kısbet geleneksel ölçülerine uygun olarak deriden yapılır. Kısbet üzerinde kesici, madeni, süs eşyası bulunmaz, paça bağı keçebent olup, deri, naylon gibi şeyler kullanılamaz.

a) Saha komiseri, tek tip eşofman giymek zorundadır.

b) Yağcılar ve bezciler eşofman giymek zorundadırlar. Eşofmanlarında görevlerini belirten yazının bulunması şarttır. Ancak ait olduğu organizasyonun amblemini kullanabilirler.

c) Güreşçilerin kısbeti dışında hiçbir görevli giysisinde reklam içeren işaret ve yazı bulunduramaz. Organizasyon kurulu böyle yazı bulunduran görevliye görev vermez. Aksi halde Yönetmeliğin cezai hükümleri uygulanır.

d) Güreşçinin resim satıp para toplaması yasaktır.

e) Yağlı güreşin küçük boylarında minder güreşinin alt yapısına güreşçi kazandırmak amacıyla, bölgelerine göre güreşler karakucak olacak ve pırpıt giyilecek. Pırpıt giyilecek bölgeler aşağıda belirtilmiştir;

1- Ege Bölgesi , Akdeniz Bölgesi ve Trakya Bölgeleri; Minik 1, Minik 2, Teşvik ve Tozkoparan

2- Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Marmara Bölgesi; Minik 1, Minik 2, Teşvik, Tozkoparan, Deste, Küçük Orta

Yetki Belgesinin Verilmesi veya Geri Alınmasını Gerektiren Haller

Madde 28: Yetki belgesi verilmemesini veya geri alınmasını gerektiren durumlar ile organizasyon yapan kuruluş yöneticileri ile ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yalan ve yanıltıcı ilan vermek, afiş asmak,

b) Müsabakaların yapıldığı meydanda gerekli düzen ve emniyeti sağlayacak tedbirleri almamak.

c) İlan edilen ödül ve yolluğu ödememek, eksik ödemek veya taksitle ödemek,

d) Özel davetli güreşçilerle yazlı mukavele yapmadan ilan, afişlerde isimlerini ve resimlerini kullanmak,

e) Ceza Kurulunca verilen bir ay – üç ay – beş ay gibi güreşmeme cezasını hiçe sayarak ceza almış güreşçileri güreştirmek,

f) Bu yönetmelikte belirtilmiş yağlı güreş töreni ve merasimleri yapmamak,

g) Organizasyonun bu yönetmelikte belirtilen zorunlu giderlerini karşılamaktan kaçınmak,

h) Ağalık parasını yatırmayan organizasyon sahiplerine yetki belgesi verilmez.

i) Güreş organizasyonlarında güreşle ilgisi olmayan, izinsiz ve sahte bilet satmak.

Yukarıdaki hallerde yetki belgesi verilmez veya geri alınır. Bu fiileri gerçekleştirenler Merkez Ceza Kuruluna sevk edildiği gibi, ayrıca Federasyonca haklarında hukuki işlem yaptırılır.

Federasyon Temsilcisi ve Hakem Yollukları

Madde 29: Yağlı güreş organizasyonlarında seyir ücreti alınsın veya alınmasın organizasyona katılan hakem ve yöneticilere aşağıdaki şartlarda yollukları ödemek zorundadır.

a) Federasyon ve Merkez Hakem Kurulunun görevlendirdiği ve isimlerini organizasyona bildirdiği hakem, temsilci ve görevlilere yol masrafları, seyahat yevmiyesi ile hakemlik tazminatı ödenir.

b) Mahalli güreşlerde varsa önce mahallinden, yoksa en yakın ilden hakem görevlendirilir.

c) Mahalli hakemlere sadece hakemlik tazminatı ödenir. Ancak ilçelerden gelen hakemlere yol masrafı da ödenir.

d) Federasyonca il dışından görevlendirilecek hakem, temsilci ve görevlilere ödenecek günlük görev tazminatı, birinci derecedeki Devlet Memuru harcırahının; Tarihi Kırkpınar ve geleneksel bütün güreşlerde 15, birinci sınıf güreşlerde 13, mahalli güreşlerde ise 10 katından az olamaz.

e) Hakem temsilcisi ve diğer görevlilerin ücretlerini karşılayacak para bordro düzenlenerek hak sahiplerine imza karşılığında ödemek üzere; Federasyonca görevlendirilen temsilciye toplu olarak verilir.

f) Güreş Federasyonu özellikle küçük boylarda mağdur olan güreşçileri korumak ve organizasyon komitesine yardımcı olmak amacıyla her yıl Tarihi Kırkpınar güreşlerinde boylarında dereceye giren güreşçileri esas alarak yolluklarını tespit eder. Her boyun ilk sekizine giren güreşçilerin yollukları günün şartlarına göre Federasyon Yönetim Kurulunca tespit edilir ve İl Müdürlüklerine bildirilir. Güreşçilere verilecek yolluklar her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilecektir. Bu kararlara uymayan organizatörlerin güreş yetki belgeleri iptal edilecektir.

g) Güreşçiye Kırkpınar güreşlerinde hangi boyda güreşti ise geleneksel, birinci sınıf ve mahalli güreşlerde o boyun yolluk ve ücreti ödenir.

Cezai Hükümler

Madde 30: Güreşçiler, hakemler, yöneticiler bu Yönetmelikteki yasak filleri işledikleri takdirde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Kuruluna sevk edilir.
Bu durum kule hakemleri ve kule başhakemi tarafından bir raporla, yazılı olarak Federasyona bildirilir. Bu rapora hakem, güreşçi veya idarecinin yazılı ifadeleri eklenir. Yöneticilerin ilan ettikleri ödül ve yollukları ödememeleri veya kısmen ödemeleri, takside bağlamaları halinde yetki belgeleri iptal edilir. Mülki amirlikten güreş için izin alan, Federasyondan düzenleme yetki belgesi alan kuruluşlar, bu Yönetmeliğin yükleyeceği bütün sorumlulukları kabul etmiş sayılırlar.

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 31: Bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32: Bu yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

BAŞ YOLLUKLARI İLK BAŞALTI YOLLUKLARI İLK SEKİZ
1. 500.000.000.TL 1. 150.000.000.TL
2. 350.000.000.TL 2. 125.000.000.TL
3. 250.000.000.TL 3. 100.000.000.TL
4. 150.000.000.TL 4. 75.000.000.TL
5. 150.000.000.TL 5. 50.000.000.TL
6. 150.000.000.TL 6. 50.000.000.TL
7. 150.000.000.TL 7. 50.000.000.TL
8. +150.000.000.TL 8. + 50.000.000.TL
TOPLAM : 1.850.000.000.TL TOPLAM : 650.000.000.TL
B.ORTA YOLLUKLARI İLK SEKİZ K.ORTA B.BOY YOLLUKLARI İLK SEKİZ
1. 75.000.000.TL 1. 60.000.000.TL
2. 60.000.000.TL 2. 55.000.000.TL
3. 50.000.000.TL 3. 50.000.000.TL
4. 40.000.000.TL 4. 45.000.000.TL
5. 40.000.000.TL 5. 40.000.000.TL
6. 40.000.000.TL 6. 40.000.000.TL
7. 40.000.000.TL 7. 40.000.000.TL
8. +40.000.000.TL 8. + 40.000.000.TL
TOPLAM : 385.000.000.TL TOPLAM : 370.000.000.TL
K.ORTA K.BOY YOLLUKLARI İLK SEKİZ DESTE B.BOY YOLLUKLARI İLK SEKİZ
1. 50.000.000.TL 1. 45.000.000.TL
2. 45.000.000.TL 2. 40.000.000.TL
3. 40.000.000.TL 3. 35.000.000.TL
4. 35.000.000.TL 4. 30.000.000.TL
5. 30.000.000.TL 5. 25.000.000.TL
6. 30.000.000.TL 6. 25.000.000.TL
7. 30.000.000.TL 7. 25.000.000.TL
8. +30.000.000.TL 8. + 25.000.000.TL
TOPLAM : 290.000.000.TL TOPLAM : 245.000.000.TL
DESTE O.BOY YOLLUKLARI İLK SEKİZ DESTE K.BOY YOLLUKLARI İLK SEKİZ
1. 40.000.000.TL 1. 35.000.000.TL
2. 35.000.000.TL 2. 30.000.000.TL
3. 30.000.000.TL 3. 27.000.000.TL
4. 25.000.000.TL 4. 25.000.000.TL
5. 20.000.000.TL 5. 20.000.000.TL
6. 20.000.000.TL 6. 20.000.000.TL
7. 20.000.000.TL 7. 20.000.000.TL
8. +20.000.000.TL 8. + 20.000.000.TL
TOPLAM : 230.000.000.TL TOPLAM : 197.000.000.TL
TOZKOPARAN YOLLUKLARI İLK SEKİZ TEŞVİK BOYU YOLLUKLARI İLK SEKİZ
1. 30.000.000.TL 1. 15.000.000.TL
2. 25.000.000.TL 2. 15.000.000.TL
3. 22.000.000.TL 3. 15.000.000.TL
4. 20.000.000.TL 4. 15.000.000.TL
5. 20.000.000.TL 5. 15.000.000.TL
6. 20.000.000.TL 6. 15.000.000.TL
7. 20.000.000.TL 7. 15.000.000.TL
8. +20.000.000.TL 8. + 15.000.000.TL
TOPLAM : 177.000.000.TL TOPLAM : 120.000.000.TL
MİNİK I. YOLLUKLARI İLK SEKİZ MİNİK II. BOYU YOLLUKLARI İLK SEKİZ
1. 15.000.000.TL 1. 15.000.000.TL
2. 15.000.000.TL 2. 15.000.000.TL
3. 15.000.000.TL 3. 15.000.000.TL
4. 15.000.000.TL 4. 15.000.000.TL
5. 15.000.000.TL 5. 15.000.000.TL
6. 15.000.000.TL 6. 15.000.000.TL
7. 15.000.000.TL 7. 15.000.000.TL
8. + 15.000.000.TL 8. + 15.000.000.TL
TOPLAM : 120.000.000.TL TOPLAM : 120.000.000.TL
GENEL TOPLAM : 4.754.000.000.TL

Yukarıda tespit edilen yolluklar üzerinden organizasyon komiteleri anlaşma yapabilirler.
O yıl ki Kırkpınar güreşlerine girmemiş veya Kırkpınar güreşlerinde ilk sekize girememiş güreşçiler organizasyona davet edilmemişler ise standart yollukları Organizasyon Komitesinin takdirine bırakılmıştır.