Selçuk Hatun Camii

Kadirhane Sokağındadır. 2015 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

219
Görüntülenme
Selçuk Hatun Camii restorasyon aşamasında | 2005 | Fotoğraf © edirneden.com

Sevindik Fakih Mahallesinde, Kadirhane Sokağındadır. 2015 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. Kitabesinden anlaşıldığı üzere Mürsel Kızı Selçuk Hatun tarafından mescit olarak 1455 (H:860) tarihinde yaptırılmıştır. Ancak Enis’ül Müsamirin’e göre, imamı olan İbrahim Halife sahip olduğu tüm parayı harcayarak minber yaptırmış ve 1655 yılında camiye çevrilmiştir.

Cami haziresinde, Anadolu Kazaskerlerinden Şaban zade Mevlana Mehmet Efendi ve şairlerden Eyami, Şeyh Seyit Mustafa Efendi bu cami alanında gömülüdür.

Giriş aralığını örten basık kemerin hemen üstünde, üç satırlık Arapça inşa kitabesi yer almaktadır.

Kitabe, günümüz Türkçe’si ile :

“Kim Allah için bir mescit inşa ederse, Allah da (ona) cennette bir ev par. Bu mescidi, 860 yılında, Mürsel kızı Selçuk Hatun -Allah rahmet eyledi yaptırdı.”

Yapının, 1460 tarihli bir vakfiyesi bulunmaktadır. Bu vakfiyede, Selçuk Hatun’un, Sevindik Fakih Mahallesindeki mescidi için evler, odalar ve dükkânlar vakfettiği belirtilmektedir.

Mimarisi

Caminin duvarları ile minarenin kürsü ve pabuç kısımlarında düzgün kesme taş; kubbesinde ise tuğla kullanılmıştır. Minare gövdesinde, bir sıra kesme taş ve üç sıra tuğlanın dönüşümlü olarak kullanıldığı görülmektedir.

Kuzey cephesinin üst kesiminde seçilebilen iki kemer izi, harimin kuzeyinde iki birimli bir son cemaat yerinin varlığına işaret etmektedir. Her üç cephede , üç sıra halinde düzenlenmiş toplam beşer pencere bulunmaktadır. Kuzey cephesinde, taçkapı ve cephenin doğu kesiminde yer alan pencere dışında açıklık yoktur. Dikdörtgen şekilli alt sıra pencerelerinin, sivri kemerli alınlıkları vardır. Üst sıradaki pencereler sivri kemerlidir. Kaytan silmelerden oluşan bir saçak, kuzey cephesi dışında, harim ve kasnak duvarlarını dolanmaktadır.

Minare, caminin batı cephesinin kuzey ucundadır. Minarenin şerefeden yukarısı yıkılmıştır. Kare planlı kürsü üzerinde bir pabuç bulunmaktadır. Bu pabucun köşeleri pahlanmıştır. Pah yüzeyleri küçük mukarnaslarla dolgulandırılmıştır. Çokgen planlı gövdede, üç sıra tuğla ile tek sıra taş örgü kullanılmıştır. Gövdenin kesme taşlarından önemli bir kısmı da tahrip olmuştur. Minare gövdelerinde, daha çok farklı renkte kesme taşlarla elde edilmiş renk almaşıklığı görülmektedir.

Caminin kuzey cephesinin ortasında bir dış mihrap bulunmaktadır. Beş kenarlı mihrap nişi mukarnaslı bir kavsarayla örtülüdür. Harim girişi, kuzey duvarının batı ucunda yer almaktadır. İki renkli taşlarla örülmüş basık bir kemer, giriş aralığını örtmektedir. Giriş aralığının içi kabayonu taşlarla örülerek doldurulmuştur.

Süsleme

Harimde, kubbe yuvarlağına, Türk üçgenlerinden oluşan bir kuşakla geçilmektedir. Minareye, harimde, batı duvarının kuzey ucundaki bir açıklıktan girilmektedir. Doğu duvarının ortasında dikdörtgen kesitli bir niş yer almaktadır. Beş kenarlı mihrap nişi mukarnaslı bir kavsarayla örtülüdür. Mihrabın üzerinde, kalem işi süslemeler bulunmaktadır. Ortadaki perde motiflerinin iki yanında, “S” ve “C” kıvrımlarından oluşan bir süsleme görülmektedir.