Ekmekçizâde Ahmet Paşa Kervansarayı

"Büyük hayrat. Bu Sultan Ahmed döneminde küçük bir han imiş. Sonra Ekmekçizâde Ahmet Paşa temelinden yıkıp büyük bir han yaptırmış ki Edirne kentinde ve İstanbul'da misli yoktur" Evliya Çelebi

163
Görüntülenme

Ayşe Kadın Hanı olarak da bilinir. Yancıkçı Şahin mahallesinde İstanbul yolu caddesinde Ayşekadın semtinde bulunmaktadır.

Ekmekçizâde Ahmet paşa tarafından 1609 (H.1018) tarihinde Sedefkar Mehmed Ağa ile Edirne’li Mimar Hacı Şaban Ağa’ya yaptırılıp Sultan Ahmed’e hediye edilmişdir.

İki Şadırvanı ve tabhanesi bulunan çifte büyük bir kervansaraydır. Bunlardan başka dört büyük ahır, birçok odalar, cadde üzerinde taş yapı dükkânlar ve iki ahır arasında büyük bir havuz ve üzerinde kusursuz bir kemeri vardır. Yapımın bitişine Edirneli Mehmet Kisbî Çelebi tarafından yazılıp mermer levha ile kapısı üstüne asılı tarih yazısı şudur;

Kisbi Efendinin Tarih Manzumesi

“Temaşa eyleyüp Kisbî dedi itmamena târih
Yapıldı han sultan Ahmet oldu bî bedel âbâd”

Evliya Çelebi bu kervansaray için şöyle der: “Büyük hayrat. Bu Sultan Ahmed döneminde küçük bir han imiş. Sonra Ekmekçizâde Ahmet Paşa temelinden yıkıp büyük bir han yaptırmış ki Edirne kentinde ve İstanbul’da misli yoktur. Bu Ayşe Kadın (Eşe Kadın) hanı tam ikiyüz ocak olup avlusunun bir tarafında da içli dışlı harem odaları vardır. Ahırı bin tane at alır. Dört tarafı sofalı olup dış avlusu dahi bin kadar deve ve at alır. Kale gibi handır”. Sultan I. Ahmed’e hediye edilen Kervansaray’ın kitabesi latin harflerine transkripsiyonu:

“Feridun menzil et şems ü felek kudret-i melek haslet ki yani mazret-i han ahmed ol şahî kerem mutad suvar olup saadet rah-şine seyr ü şikâr için rikabına düşün puyende saydüfken nice sayyâd o zıllullah edirne taht-gâhıne salup saye hümayun bahtı ile halkı şehri eyledi dil-şâd olup mail o şehr-i dilgüş.âya şah-ı dânâ-dil murad idindi bir han-ı cedidi eyliye icad yapulsun deyu ferman ide-çek ol han-ı âli şân veziran içre defterdarı oldu emrine münkad. Bina kıldı o dem bir han-ı dil-keşab-ı kevser-veş anın tarhında mak-dûrini sarfetti nice üstad olup rahat-reşanı reh-revân ol han-ı âli-şân mekin olan şafalar kes-bedıp gamdan ola âzâd metanette bu resme olmadı mihman-seray elhâk Rub’at alemi benna-yı kudret ideli bünyâd temaşa eyleyüp dedi itmamına tarih kesbı yapıldı han-ı sultan ahmed oldu bi bedel âbâd”